Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 27.11.2018 13:48:25 

Materská škola J. Kráľa Stupava

Oznamy
 

 

 

Vážení rodičia,

od pondelka 29. 10. do piatka 2. 11. 2018 budú v ZŠ jesenné prázdniny spojené so štátnymi sviatkami. Prosím, nahláste zodpovedne, ktoré deti v tomto týždni neprídu do materskej školy. Potrebujeme vedieť stav detí z dôvodu organizácie materskej školy a stravovaniu.

 

 

 
 

 

 

ZÁPIS

detí do materskej školy na šk. r. 2018/2019 sa uskutoční dňa  09. 04. 2018 od 13.00 hod. do 17.00 hod. v kancelárii MŠ (hlavná budova - prízemie, vchod z dvora – 3. dvere).

 

Zákonný zástupca dieťaťa prinesie vyplnenú a pediatrom potvrdenú žiadosť na prijatie dieťaťa do materskej školy.

 

Ak rodičia žiadosť podali v predchádzajúcom roku, treba aktualizovať záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ na emailovú adresu školy (jkskolka@gmail.com).

Žiadosti sú dostupné na webstránke školy (sekcia dokumenty), alebo v riaditeľni materskej školy.

Kritériá prijímania detí do MŠ:

· prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou školskou      dochádzkou

· deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku,  

· deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu.

 

     Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka obdrží rodič spravidla do 30. júna. 

 

 

enlightenedO Z N A M

Prevádzka materskej školy v čase vianočných prázdnin bude prerušená od 27. 12. 2017 do 05. 01. 2018 (vrátane).

Posledný deň prevádzky pred vianočnými prázdninami je 22. 12. 2017. Prevádzka materskej školy po vianočných prázdninách začína 08. 01. 2018.

 
 
enlightenedUPOZORNENIE
Dňa 13. 10. 2017 (piatok) bude materská škola zatvorená z dôvodu prerušenia dodávky elektriny.
 
 
 UPOZORNENIE
Vážení rodičia od stredy 27. 9. 2017 bude uzatvorené "veľké" parkovisko pred materskou školou.
V piatok 29. 9. 2017 budú uzatvorené vchody z ulice Mlynská do novej i starej budovy. Vchod bude cez malú bránku z ulice J. Kráľa. Upozorňujem, že v piatok 29. 9. 2017 z dôvodu mestskej akcie Dni zelá, bude problémový prístup k materskej škole s autami. Doporučujem rodičom, ktorí môžu, aby si vyzdvihli svoje deti hneď po obede t. j. do 12,30 hod.
 
 
 
 
 
Vážení rodičia, 

nástup detí do materskej školy je 4. 9. 2017 najneskôr do 8.00 hod.

Novoprijaté deti nastupujú na adaptačný pobyt - prvý deň na 2 hodiny. Potrebujú - prezúvky, kópiu preukazu poistenca, náhradné oblečenie. 
Ak dieťa nemôže nastúpiť, treba ho odhlásiť najneskôr do 8.00 daného dňa na tel. č. 02/65935118, 0911 971907 alebo 0911787400. 
Teší sa na Vás kolektív MŠ

 

 

VÝSLEDKY VOLIEB ZÁSTUPCOV DO RADY ŠKOLY,

 KONANÝCH V DŇOCH 10. – 11. 05. 2017.

Zástupcovia rodičov:

1.      Henrieta Gorelová               61 hlasov  

2.      Michal Hasoň                      58 hlasov 

3.      Silvia Jakšová                      53 hlasov  

4.      Kinga Ryšánková                49 hlasov  

5.      Rudolf Stráňava                   40 hlasov  

6.      Vladimír Maroš                   33 hlasov 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

1.      Svetlana Červená                 17 hlasov

2.      Andrea Hejlová                   13 hlasov

3.      Zuzana Hasáková                  3 hlasy

4.      Eva Korbelová                      1 hlas

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

1.      Jana Svetláková                   9 hlasov

2.      Silvia Hanúsková                 2 hlasy

 

Zvolení členovia Rady školy pri MŠ J. Kráľa v Stupave:

1.      Svetlana Červená

2.      Andrea Hejlová

3.      Jana Svetláková

4.      Henrieta Gorelová

5.      Micha Hasoň

6.      Silvia Jakšová

 

Oznámenie o konaní volieb do RADY ŠKOLY

Riaditeľka MŠ J. Kráľa v Stupave, oznamuje v súlade so zákonom NR SR  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky    č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení

 konanie volieb do Rady školy pri MŠ J. Kráľa v Stupave,

dňa 11. 05. 2017 /streda/  od  15,00 hod. v jedálni MŠ

o   voľba zástupcov  rodičov žiakov  školy

Voľby sú všeobecné, slobodné, rovné a tajné

Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, predseda volebnej komisie vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

Rodičia – voliči si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v MŠ. Do Rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy traja zástupcovia rodičov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Do Rady školy môže kandidovať každý z rodičov detí navštevujúcich MŠ, s výnimkou toho, ktorý je zamestnancom školy, ak má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný, súhlasí s kandidatúrou a navrhne ho iný volič, alebo ak sám oznámi svoje rozhodnutie kandidovať vo voľbách do 10. 05. 2017. V prípade rovnakého počtu hlasov v poradí o zvolení za člena RŠ  za rodičov MŠ, rozhodne žrebovaním predseda Volebnej komisie za prítomnosti členov volebnej komisie a riaditeľa školy.

 
 
ZÁPIS detí do materskej školy na šk. r. 2017/2018 sa uskutoční dňa
14. 03. 2017 od 13.00 hod. do 17.00 hod. v kancelárii MŠ (prízemie, vchod
z dvora - 3. dvere).
 
Zákonný zástupca dieťaťa prinesie vyplnenú a pediatrom potvrdenú žiadosť na prijatie dieťaťa do materskej školy.
 
Ak rodičia žiadosť podali v predchádzajúcom roku, treba aktualizovať záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ buď telefonicky, alebo na emailovú adresu školy (jkskolka@gmail.com).
 

Žiadosti sú dostupné na webstránke školy (sekcia dokumenty), alebo v riaditeľni materskej školy.

 

Kritériá prijímania detí do MŠ:

·        prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou

       a dodatočne odloženou školskou dochádzkou

·        deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku,  

·        deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu.

 

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka obdrží rodič spravidla do 30. júna. 

 

                                                                  

Upozorňuje rodičov,

aby si nenechávali cenné veci v zaparkovaných autách na parkovisku pred MŠ. 

 

enlightenedenlightened

Školné od septembra 2014 sa zvyšuje na 25,-€ na mesiac (Dodatok k VZN č. 11/2011).

 

 

yes Kontakt na Centrum špeciálno-pedagogické poradenstvo

(Bratislava, Malacky) 

Centrum špeciálno – pedagogické poradenstvo

Dolinského 1, 841 01 Bratislava

Špeciálny pedagóg, detský psychológ

Telefón: 64534756, 64534757, 64462463

E-mail: spec.poradna@gmail.com

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Martina Rázusa č. 30, Malacky

Telefón: 034/ 7724293

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Pribinova 16/1, Malacky

Vedúca: Mgr. Eva Rozborilová

Telefón: 034/ 7722282

E-mail: sppmalacky@pobox.sk

 

yes Čiastočná úhrada výdavkov materskej školy (školné) sa od 1. 9. 2013 zvyšuje na 20,-€ mesačne za dieťa, v zmysle dodatku č. 1 k VZN mesta Stupava č. 1/2013.

       

  príspevok na školné prosím, uhrádzať najneskôr do 10. dňa príslušného mesiaca.

Čísla účtov:   STRAVNÉ:  2532367451/0200

                      ŠKOLNÉ:   1936202253/0200

Pri úhrade cez internetbanking prosím uvádzať variabilný symbol dieťaťa.

  

 smileyČo potrebuje dieťa: smiley

 • prezúvky (pevnú obuv nie "šľapky") 
 • náhradné oblečenie do skrinky (všetko podpísané!)
 • hrebeň/kefa na vlasy
 • úbor na telesnú výchovu (veľkáci)
 • slnečné okuliare a pokrývku hlavy v letnom období
 • primerané oblečenie, ktoré deti neobmedzuje pri hre
 • detské pyžamo s dlhým/krátkym (podľa počasia) rukávom dostatočne voľné – v piatok odniesť domov a v pondelok priniesť čisté
 • podľa potreby dieťaťa priniesť vankúš s obliečkou (hlavná budova)
 • škatuľku papierových vreckoviek (vyťahovacích) alebo hygienických vreckoviek, deti ich budú mať k dispozícii v triede (podľa potreby treba doplniť)
 • odporúčame menší a kratší vešiak, aby sa dala zatvoriť skrinka - prípadne vešiakové vrecúško (hlavná budova)
 • ruksak do skrinky (po 16:00 hod. sa deti stretávajú v stretávacej triede, prípadne na školskom dvore, oblečenie si balia do ruksaku)

 

Vaše dieťa nepotrebuje v škôlke:

 • Fľašu s nápojom – akýmkoľvek (je zabezpečený celodenný pitný režim detí)
 • Sladkosti a hlavne žuvačky
 • Rôzne hračky, cenné veci, peniaze (neručíme za stratu a poškodenie)
 •  

 

TOPlist